Funktionshinder

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid vid universitetet. Du ska kunna visa intyg på funktionsnedsättningen.

Funktionshinder är enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) "varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå". Det innebär att om du har en tillfällig skada eller sjukdom så omfattas du inte av stödet.

Ansök om särskilt pedagogiskt stöd

Så här går ansökan till:

  1. Gör din ansökan om särskilt pedagogiskt stöd i Nais, som är ett nationellt system för ansökan om stöd.
  2. När du har gjort din ansökan får du ett mejl av vår samordnare där du uppmanas boka en tid för samtal.
  3. Efter ditt samtal med samordnaren, får du ett beslut och rekommenderade stödåtgärder i Nais. Du får ett mejl när det är klart. Beslut om stöd fattas efter registrering.
  4. Om du inte har skickat in intyg om varaktig funktionsnedsättning alternativt inte blir registrerad på utbildningen avslås din ansökan.


Ansök om särskilt pedagogiskt stöd här >>

Campus Gotlands samordnare för studenter med funktionshinder

På Campus Gotland är det Studenthälsan som samordnar frågor kring funktionshinder.

Samordnaren Sofie Westberg är ansvarig för de stödåtgärder som utformas i samråd med den funktionshindrade studenten, studievägledare, lärare och övriga berörda vid respektive institution. 

Drop-in och boka tid

Sofie har drop-in för kortare frågor i mån av tid, men säkrast är att boka tid via vårt bokningssystem (välj "Studenthälsan" i bokningssystemet).

Du kan också kontakta hene via e-post: studenthalsan@campusgotland.uu.se eller på telefon: 0498 - 10 82 44.

Mottagningen hittar du i Betty Petterssons hus (D-huset), i entréplanet.

För samtliga stödåtgärder gäller att studenten ska kunna styrka behovet genom intyg, om inte behovet är uppenbart.

Fysisk tillgänglighet

Campus Gotland har grundtillgänglighet i samtliga lokaler. Därutöver sker viss anpassning efter individuella behov.

Tekniska hjälpmedel

Universitetet har inte ansvar för tekniska och personliga hjälpmedel. De kan lånas från landstingets/regionens hjälpmedelscentral där du är folkbokförd.

För boende på Gotland kontaktar man Hjälpmedelskonsulenten - Region Gotland. Hörselslingor finns i de flesta föreläsningssalar. Ange behov i god tid gärna i samband med ansökan.

Anteckningsstöd

Om du på grund av funktionshindret inte själv kan anteckna under föreläsningar och lektioner kan du anlita en kurskamrat som antecknare. Kurskamraten får ersättning från universitetet för att skriva anteckningar och kopiera dem eller ibland renskriva dem.

Inläst kurslitteratur

Hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) kan studenten själv låna kurslitteratur. Studenten kontaktar Campus Gotlands samordnare som ser till att studenten får ett låne-id hos MTM och kan då ta del av deras service. Litteratur som redan finns inläst får man hem på ca 1 vecka, inläsning av ny litteratur  tar ca 8 veckor, men man får materialet allt eftersom det blir klart.  Vid behov av inläst kurslitteratur bör studenten kontakta samordnaren i mycket god tid, helst i samband med ansökan.

Adress till MTM:
Myndigheten för tillgängliga medier
Telefon: 08-580 02 700 (växel)
Webb: www.mtm.se

Teckenspråkstolk

Behov av tolk måste anmälas i mycket god tid på grund av begränsad tillgång till tolkar på Gotland.

Övrigt

Andra stödåtgärder kan till exempel vara förlängd tentamenstid eller annan form av examination. Beslut om detta sker i samråd med kursansvarig och examinator.

Högskoleprov för dyslektiker

Klicka här för att läsa om högskoleprovet för dyslektiker

Högskoleprov för synskadade

Klicka här för att läsa om högskoleprovet för synskadade

Några länkar

Du kan läsa mer om högskolestudier och funktionshinder på

Samordnare för studenter med funktionshinder

På Campus Gotland är det Studenthälsan som samordnar frågor kring funktionshinder.

Andra praktiska frågor

Här finns andra nyttiga länkar för dig som funderar på att studera hos oss.