Regler och rättigheter för dig som är student

På Uppsala universitet finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor som tar upp vilka krav du kan ställa på bland annat fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning.

När det gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö lyfts särskilt fram att förhållandet mellan studenter, lärare och övriga anställda ska präglas av ömsesidig respekt. Ansvaret för arbetsmiljön har i första hand institutionernas prefekter, men alla studenter och anställda har också ett eget ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö. Varje institution ska ha en beredskap för hur studenters särskilda behov kan tillgodoses av institutionen genom individualiserade lösningar.

I "Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor" står vilka krav du kan ställa bland annat vad gäller fysisk arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning.

Viktigt för din studiemiljö:

Lika villkor. Universitetets arbete för lika villkor innebär att ingen ska bli diskriminerad eller behöva uppleva sig trakasserad på grund av kön, könsidentitet och/eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Detta regleras i Diskrimineringslagen. Universitetet har likabehandlingsplaner för studenter på central nivå och fakultetsnivå. Den centrala planen omfattar det som rör studenter i Handlingsplan för lika villkor.
Diskrimineringslagen
Program för lika villkor
Handlingsplan för lika villkor
Funktionsnedsättning/Studenter
Funktionsnedsättning/Doktorander
Om förbud och åtgärder mot diskriminering. Information till studenter och anställda
Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen

Kränkande särbehandling. Med kränkande särbehandling avses återkommande nedvärderande handlingar som kan leda till att man ställs utanför arbetsplatsens eller utbildningsplatsens gemenskap.
Kränkande särbehandling

Arbetsskada och tillbud. En arbetsskada är olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom och smitta. Ett fysiskt tillbud är en händelse som kunnat leda till fysisk skada eller olycksfall. Ett psykosocialt tillbud kan handla om situationer med kränkande handlingar. För den som blivit skadad är det viktigt att det finns en anmälan hos försäkringskassan och Kammarkollegiet. Anmälan är också en hjälp för universitetet att förbättra arbetsmiljön.
Om arbetsskador och tillbud

Hantering av kriser. Vid kris kan du som är student vid behov vända dig till Studenthälsans mottagning eller Universitetskyrkan dagtid på vardagar under terminerna. Universitetet har också en egen krisorganisation och krisberedskap.
Riktlinjer för krisberedskap och krisorganisation

Studera med barn. Det är viktigt att det fungerar att studera med barn och att det stöds av en positiv inställning. I Uppsala universitets föräldrapolicy ges riktlinjer och vägledning till chefer och lärare i hur de bör förhålla sig till studenter och anställda med barn.
Föräldrapolicy

Säkerhet. Verksamheten vid universitetet skall fungera och samtidigt erbjuda en trygg miljö för anställda, studenter, besökare och samarbetspartners.
Om säkerhetsarbetet

Pedagogisk utveckling. Universitetet ska ge goda förutsättningar för lärande och utveckling av utbildningarna. Din roll som student är att tillvarata de möjligheter som ges.
Pedagogiska programmet

Kursvärderingar. Alla studenter i slutet av en kurs får möjlighet att ge sina synpunkter på kursen. Synpunkterna är värdefulla för lärare och utbildningsansvariga och på detta sätt bidrar du som student i universitetets kvalitetsarbete.
Riktlinjer för kursvärderingar

Betygombudsmännen kan du vända dig till, om du anser att du fått fel betyg eller anser att examinationen eller betygssättningen har gått oriktigt till.
Betygsombudsmän

Tentamen. Du ska alltid anmäla dig till en tentamen eller omtentamen. I regel anmäler du dig i Studentportalen. Ibland skiljer sig anmälningsrutinerna åt mellan olika institutioner. Tentor som skrivs i de gemensamma tentamenslokalerna skrivs anonymt.
Läs mer om tentamen.
Riktlinjer för genomförande av skriftliga prov

Fusk. Det räknas som fusk om man använder otillåtna hjälpmedel under tentamen. Även att plagiera material eller uppsatsskrivning är fusk. Om du är anklagad för fusk kan studentombudet erbjuda hjälp och stöd i processen.
Om fusk.

Vart kan du vända dig?

Som student kan du vända dig till studievägledare eller kursansvarig lärare om du har frågor. Du som går ett program kan även vända dig till programansvarig. Varje fakultetsnämnd har också en eller flera utbildningsledare som du kan vända dig till.

Om du efter omprövning av examinator fortfarande anser din prestation felbedömd, kan kontakta någon av universitetets betygsombudsmän. På universitetet finns också huvudskyddsombud, kontaktperson för studenter med funktionshinder samt universitetsjurister. Enheten för HR-stöd på Personalavdelningen har bland annat i uppdrag att främja arbetet för lika villkor och mot diskriminering och kränkande särbehandling för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Studentkårer

Studiebevakaren är ditt ombud som student och representerar dig gentemot universitetet i arbetsmiljö- och studierelaterade frågor. På Campus Gotland är det är det ordförande i studentkåren Rindi som leder studiebevakningen.

Förutom studiebevakare finns även studentombud. Det är en gemensam service för de fyra kårerna. Studentombudet svarar på vilka regler och rättigheter som gäller vid universitetet och ger råd och hjälp att lösa problem som uppstått relaterade till din utbildning.

Uppsala studentkår
Farmacevtiska Studentkåren
Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Gotlands studentkår Rindi

Hantering av kriser

Du kan vända dig till Studenthälsans mottagning dagtid på vardagar under terminerna. Universitetet har också en egen krisorganisation och krisberedskap. Vid akut fara för liv, hälsa och egendom kontakta SOS alarm 112. Vid allvarlig händelse larma på universitetets larmnummer 018-471 25 00.

Överklagandenämnden (ÖNH)

Vissa beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för universitet och högskolor (ÖNH). Om beslutet kan överklagas ska du få upplysning om det tillsammans med beslutet. Dessutom kan andra beslut, utom beslut om betyg, överklagas till ÖNH, om du anser att de strider mot förbudet mot diskriminering enligt Diskrimineringslagen.