Mål och strategier för Campus Gotland

Mål och strategier för Campus Gotland knyter an till universitetets övergripande mål och strategier och grundar sig på universitetets grundläggande värderingar och visioner.

Syftet är att tydliggöra specifika mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland (nedan Campus Gotland) för att i samband med etableringen av Campus Gotland skapa integration och ge riktning och ledning för verksamheten under den inledande perioden 2013 - 2016.

Campus Gotland ska vara en integrerad del av Uppsala universitet. Dessa mål och strategier är en angelägenhet och ett ansvar för universitetets samtliga vetenskapsområden. Vår vision är att skapa en unik profilering inom Uppsala universitet och en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig verksamhet på Gotland, för att därigenom bidra till utvecklingen av Sverige som kunskapsnation.

Den långsiktiga målsättningen är att öka närvaron av studenter och lärare på Campus Gotland liksom utvecklingen av Liberal Arts Education, nätbaserad utbildning och samverkan med det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt. Det är också viktigt att skapa ett sammanhållet campus och dra fördel av själva platsen Gotland och dess särskilda förutsättningar.

Samgåendet med Uppsala universitet och Högskolan på Gotland är en historisk händelse i universitetets utveckling. Jag är övertygad om att hela universitetet kommer att berikas av verksamheten vid Campus Gotland och få ett värdefullt tillskott i det fortsatta arbetet för en bättre värld.

Eva Åkesson

Rektor

Uppsala universitet – Campus Gotland

Campus Gotland är en integrerad del av Uppsala universitet där institutioner och fakulteter bedriver utbildning och forskning. Samtidigt är Campus Gotland genom sin placering mitt i Östersjön, världsarvet Visby och den småskaliga, mång- och tvärvetenskapliga miljön en unik del av Uppsala universitet.

  • Campus Gotland ska vara en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning.
  • Campus Gotland ska i undervisning, forskning och samverkan dra fördel av allt det som gör ”Östersjöns öga”, platsen Gotland, så speciell.
  • Campus Gotland ska i växelverkan med övriga Uppsala universitet kunna fungera som ett drivhus för att utveckla idéer som kan komma hela lärosätet till godo inom såväl utbildning och forskning som samverkan.
  • Vid Campus Gotland ska utvecklingen av det nätbaserade lärandet och Liberal Arts Education ha en särskild roll.
  • Vid Campus Gotland ska närvaron av studenter och lärare öka.

Ett campus för förstklassig utbildning

Utbildningen vid Campus Gotland ska vara en integrerad del av utbildningsverksamheten inom Uppsala universitet. Den småskaliga och samtidigt mångvetenskapliga miljön skapar unika förutsättningar för samarbete mellan institutioner och fakulteter inom universitetet.

Med sin specifika roll inom Liberal Arts Education och nätbaserat lärande blir Campus Gotland en plattform för pedagogiskt och tekniskt nytänkande för hela universitet. Alla anställda arbetar gemensamt för att kunna erbjuda studenterna en stimulerande och inkluderande lärandemiljö.

Mål och strategier för ett campus för förstklassig utbildning.

Ett campus för framstående forskning

Forskningen vid Campus Gotland ska vara en integrerad del av verksamheten vid Uppsala universitet i dess helhet och sortera under ansvariga institutioner och fakulteter. Den akademiska miljön vid Campus Gotland ska utvecklas genom en utökad närvaro av lärare, forskare och doktorander som har en stark ämnesmässig förankring. I samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala aktörer ska befintliga och nya tvär- och mångvetenskapliga forskningsmiljöer utvecklas.

Mål och strategier för ett campus för framstående forskning.

Ett campus i samverkan med samhället

Genom Campus Gotland får Uppsala universitet en viktig roll i den regionala utvecklingen. En tät dialog med regionen och det regionala kultur- och näringslivet ska upprätthållas. Campus Gotland ska etableras som en attraktiv och professionell mötesplats för Östersjöregional samverkan.

Mål och strategier för ett campus i samverkan med samhället.

En campusmiljö i utveckling

Vid Campus Gotland ska ett stort antal institutioner från olika vetenskapsområden verka gemensamt. Studenter och lärare ska ha tillgång till samma stöd som vid universitetet i sin helhet. Campus Gotland ska utgöra en sammanhållen, kreativ och attraktiv miljö. Det ska organiseras på ett sådant sätt att nya högkvalitativa verksamheter enkelt kan tillkomma och utvecklas.

Mål och strategier för en campusmiljö i utveckling.

Mål och strategier som pdf

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland

Läs också om