Kontakta Hållbara besök

Jenny Lönnroth är koordinator och svarar på övergripande frågor kring forskningsprogrammet.

Hållbara besök, styrgrupp fr o m maj 2018

Vill du kontakta en enskild forskare inom programmet hittar du kontaktuppgifterna för respektive projekt här.

Vi finns på Facebook

Jenny Lönnroth

Jenny Lönnroth är fil. dr i etnologi och koordinator för programmet ”Hållbara besök” vid institutionen för teknikvetenskaper och forskare i ”Hållbara besök” vid institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet. Under 2017 - 2018 har hon även en postdok vid institutionen för etnologi, relgionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet, ett projekt som handlar om föräldraskap, civilsamhälle och lokalt flyktingmottagande. Övergripande forskningsintressen är hur identiteter, sociala relationer, vardagsliv och platser formas och omformas i spåren av migration och mobilitet och i relation till postkoloniala maktstrukturer.

Owe Ronström

Owe Ronström är professor i etnologi vid institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet och docent i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Han disputerade 1992 med avhandlingen ”Att gestalta ett ursprung. Dansande och musicerande bland jugoslaver i Stockholm.”

Ronström har därefter forskat och publicerat ett stort antal arbeten om musik, dans, etnicitet, mångkultur, åldrande, kulturarvspolitik, ritualer och öar.

Fredrik Sjöstrand

Fredrik Sjöstrand är lektor i organisationsteori vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Han är programansvarig för det internationella masterprogrammet Hållbart företagande och ledning vid Campus Gotland samt är återkommande gästlärare vid University of Western Cape i Sydafrika. Fredrik disputerade 2004 vid Stockholms universitet med avhandlingen Nätverkskoordineringens dualiteter. Har bland annat forskat kring nätverksorganisering och virtuella organisationer, informationsteknologi, hållbarhet, vindkraft och destinationsutveckling.

Marcus Lindahl

Marcus Lindahl är professor i industriell teknik vid institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Han är även gästforskare vid Umeå universitet. Lindahls forskningsområde ligger i skärningslinjen mellan teknik, management och organisation. Ett särskilt fokusområde är projektorganisation och ledning av innovationsprocesser, inom vilket han publicerar regelbundet. Marcus forskning kan sägas ha ett “practive” perspektiv, med särskild betoning på identitet, kultur och expertkunskap.